سرپرست شهرك صنعتي آق قلا جناب آقای عباس خراسانی تلفن : ۰۱۷۳۴۵۳۳۴۱۰ پست الکترونی:   سرپرست شهرك صنعتي بندرگز / گزغربي جناب آقای علیرضا فرنیا تلفن : ۰۱۷۳۴۳۹۳۲۳۳ پست الکترونیکی: سرپرست شهرك  صنعتي گنبد، مراوه تپهف ناحیه صنعتی گلستان جناب آقای توکلی تلفن :۰۱۷۳۳۲۸۷۰۲۷ پست الکترونیکی: سرپرست شهرك صنعتي علي آباد/ راميان/ آزادشهر/ مينودشت/ آقچلي

دفترچه تماس

نمودار سازمانی

 معاون صنايع كوچك سید رضا مسلمي عقيلي تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰ پست الکترونیکی:  معاون عمران و محيط زيست حسن جسماني تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰ پست الکترونیکی:  معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع  بهزاد شریفی تلفن :۳۲۳۲۰۵۹۴ پست الکترونیکی:  مدير حقوقي و امور قراردادها محمد ايري تلفن : ۳۲۳۴۲۵۰۵ پست الکترونیکی:  مدير حراست مهدی اسماعیلی تلفن :۳۲۲۲۸۰۹۱ پست الکترونیکی:  مدير

تاريخچه

   رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جناب آقای حجت اله خليل زاده صورتي تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰-۰۱۷ پست الکترونیکی:    عضو غیر موظف هیئت مدیره  جناب آقای قوانلو تلفن :۰۱۷۳۲۳۲۰۵۹۴ پست الکترونیکی:  عضو غیر موظف هیئت مدیره  جناب آقای تلفن : پست الکترونیکی:  عضو غیر موظف هیئت مدیره جناب آقای مروتی تلفن :۰۱۷۳۲۴۳۳۰۰۵ پست الکترونیکی:  عضو غیر

صفحه 1 از 11