مدیر کل روابط عمومی و بین الملل استانداری گلستان گفت: روابط عمومی ها باید  ارتباط مستمر با رسانه ها را جدی بگیرند .

حوزه مدير عامل: ۳۲۳۲۸۰۸۰-۰۱۷ ، ۳۲۳۴۵۰۴۰-۰۱۷ معاون صنايع كوچك: ۳۲۳۴۲۵۰۲ – ۰۱۷ معاون عمران ومحيط زيست: ۳۲۳۴۲۵۰۳- ۰۱۷ مدير برنامه ريزي ، پشتيباني و منابع انساني:  ۳۲۳۳۲۰۴۲ – ۰۱۷ مدير حراست: ۳۲۳۴۲۵۰۴ – ۰۱۷ مدير حقوقي: ۳۲۳۴۲۵۰۵ – ۰۱۷ رئيس گروه مالي و ذيحساب: ۳۲۳۵۴۲۱۷- ۰۱۷ رئيس گروه رفاه و کارگزینی: ۳۲۲۴۴۴۱۸- ۰۱۷ مسئول روابط عمومي:  ۳۲۳۳۲۰۴۰-۰۱۷ نمابر: ۳۲۳۳۳۷۲۱-۰۱۷ كد پستي: ۴۹۱۶۶-۳۶۵۹۱ روح اله هراتی/

صفحه 1 از 11