متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت ) www.behinyab.ir قسمت تامین مالی) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

برای بروز رسانی  آموزش، تور ونمایشگاه صنعتی  فایل پیوست را بروز رسانی بفرمایید.  

صفحه 1 از 11