مناقصه بهره برداري، نگهداري و راهبري تصفيه خانه فاضلاب

tasviyeh

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه بهره برداري، نگهداري و راهبري تصفيه خانه فاضلاب را از طریق مناقصه عمومی  دو مرحله‌ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

۱- موضوع مناقصه :  بهره برداري، نگهداري و راهبري تصفيه خانه فاضلاب شهركها ونواحي صنعتي استان گلستان
۲- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .
۳- برآورد و مدت اولیه پيمان : مبلغ   ۹۹۱/۶۱۶/۴۱۹/۲ ریال و به مدت ۶ ماه  
۴ مشخصات : بهره برداري، نگهداري و راهبري تصفيه خانه فاضلاب شهركها ونواحي صنعتي
۵- محل تامین اعتبار : داخلی شرکت
۶ اين پروژه داراي پيش پرداخت نمي باشد. از مبلغ هر پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار معادل ۱۰ درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود .
۷- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه : داشتن حداقل ۲ سال سابقه اجرايي و حداقل ۲ مورد انجام كار موضوع مناقصه .
۸- رشته و پایه مورد نظر :  تاسيسات و تجهيزات پايه ۵
۹- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ  چهارشنبه مورخ   ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ الي
سه شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ در گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۱۲ پلاك ۱۳ – واحد امور قراردادها توزيع مي گردد .
۱۰- مدارک مورد نیاز : معرفی نامه معتبر و  مجوز تاييد صلاحيت .
۱۱- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :
الف- به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۳۰۰۶ بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نشانی گرگان میدان وحدت و یا ضمانتنامه بانکی بنفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمائید . به پیشنهادهای فاقد سپرده  ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۱۲- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .
۱۳- زمان گشایش پاکات الف و ب : ساعت ۱۳ روز  یکشنبه مورخ  ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .
۱۴- زمان گشایش پاکات ج : ساعت ۱۳ روز  چهار شنبه مورخ  ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .
۱۵- زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ بازگشايي به مدت ۳ ماه می باشد .
۱۶- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و  پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۱۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه ، در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
                                                 – نشانی سایت ملی مناقصات : HTTP://iets.mporg.ir
                            – نشانی سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان : www.golestaniec.ir

تدکر بسیار مهم

با عنایت به تغییرات صفحه ۴۸ و بارگذاری مجدد اسناد مناقصه خواهشمند است پیمانکارانی که قبل از تاریخ ۹۵/۰۴/۱۲ اسناد را دانلود نموده‌اند مجددا اسناد را دریافت نمایند.

جهت دانلود اسناد مناقصه كليك نماييد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *