مأموريت و اهداف استراتژيك

download

ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي، تأسيسات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز متقاضيان

سرمايه‌گذاري در مناطق مستعد استان.

ارتقاء جايگاه صنايع كوچك در ارزش افزوده و اشتغال صنعتي استان.

نوسازي صنايع استان به منظور رقابت‌پذير كردن و رشد آنها.

آموزش، توسعه كارآفريني و كمك به ارتقاء بهره‌وري در واحدهاي صنعتي.

توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در واحدهاي صنعتي.

نعتي، تأسيسات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز متقاضيان

سرمايه‌گذاري در مناطق مستعد استان.

ارتقاء جايگاه صنايع كوچك در ارزش افزوده و اشتغال صنعتي استان.

نوسازي صنايع استان به منظور رقابت‌پذير كردن و رشد آنها.

آموزش، توسعه كارآفريني و كمك به ارتقاء بهره‌وري در واحدهاي صنعتي.

توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در واحدهاي صنعتي.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *