طرح تکریم ارباب رجوع

در این بخش شما می توانید فرم مربوط به نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع ، که شامل نظرات شما درباره نحوه برخورد کارکنان و انجام به موقع خدمات و … می باشد ، را تکمیل و به پست الکترونیک اداره ارسال کنید.

همکاری شما در این زمینه ارائه بهتر خدمات را فراهم می کند.

رسول اکرم صل الله:

هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.

تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.

 

تایید هویت