اجراي زير سازي شهرك صنعتي اترك

123

 

موضوع مناقصه : اجراي زير سازي شهرك صنعتي اترك بشرح مشخصات پيوست .

 • محل اجرا پروژه : شهرك صنعتي اترك
 • ۳- مبلغ برآورد : ۲۷۱/۸۲۳/۰۴۹/۲ ريال و براساس فهرست بهاء راه و باند سال ۱۳۹۳
 • موضوع مناقصه : اجراي زير سازي شهرك صنعتي اترك بشرح مشخصات پيوست .
 • محل اجرا پروژه : شهرك صنعتي اترك۴- مدت اجراي كار : ۴ماه۴ � ۲ � اين پروژه تا ۲۰ % داراي پيش پرداخت مي باشد . از مبلغ هر پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار معادل ۱۰ درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود .۶- دستگاه مناقصه گزار : شركت شهركهاي صنعتي گلستان .۷-۱-رشته و پايه مورد نظر: راه و باند -پايه ۵۸-۱- رسيد بانكي واريز وجه مزبور بحساب سيبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۲۰۰۸ بانك ملي شعبه مركزي گرگان بنشاني گرگان ميدان وحدت .تذكر : شركت كنندگان در مناقصه موظف به ذكر تاريخ اعتبار پيشنهادهاي ارائه شده مي باشند .در غير اينصورت قيمت هاي پيشنهادي حداقل تا سه ماه پس از تاريخ افتتاح پاكتهاي مناقصه معتبر مي باشد .۱۰- نشاني محل دريافت اسناد مناقصه : گرگان ، خيابان وليعصر ، عدالت ۱۲ ، پلاك ۱۳ ۱۲- نشاني محل تسليم پيشنهادها : گرگان ، وليعصر ، عدالت ۱۲ ، پلاك ۱۳ تلفن :۲۳۴۵۰۴۱ � ۲۳۶۰۰۱۵ کد پستی :۴۹۱۶۶۳۶۵۹۱ ۱۳- تمام اسناد از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر وامضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت تسليم گردد . ۱۵- تمام اسناد مناقصه در روزچهار شنبه مورخ۹/۷/۱۳۹۳ ساعت ۳۰/۱۳ در محل شرکت دركميسيون مناقصه بـاز وخوانده ميشود .
 • ۱۶- برندگان اول و دوم مناقصه براساس آيين نامه تعيين برنده مناقصه ، آيين نامه معاملات دولتي و ديگر مقررات و حسب نياز تجزيه بهاي ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده تعيين ميشوند .
 • ۱۴- درصورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با درنظر گرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي اعلام نشده از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مينمايد مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزارودفترامور مشاوران و پيمانكاران معاونت برنامه‌ريزي اطلاع دهيد . درصورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و بـه تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد .
 • کد اقتصادی : ۵۶۶۶-۸۳۴۱-۴۱۱۱ شناسه ملي ۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵ صندوق پستی : ۵۷۷-۴۹۱۷۵ شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان .
 • ۱۱- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۷/۷/۱۳۹۳ ميباشد .
 • ۹- اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ پنجشنبه ۲۰/۶/۱۳۹۳الي پنجشنبه ۲۷/۶/۱۳۹۳ توزيع ميگردد .
 • ۸-۲- ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما .
 • ۸- مبلغ تضمين شركت در مناقصه۰۰۰/۰۰/۱۳ ريالاست كه بايد بـه يكي از صـورتهـاي مشروحه زيـر همراه با اسناد مناقصه درپاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد .
 • ۷- دستگاه نظارت : معاونت عمران و محيط زيست شركت شهركهاي صنعتي گلستان .
 • ۵- كارفرما : شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان .
 • ۴-۱- اعتبار پروژه فوق از بودجه عمراني پرداخت مي گردد .
 • ۳- مبلغ برآورد : ۲۷۱/۸۲۳/۰۴۹/۲ ريال و براساس فهرست بهاء راه و باند سال ۱۳۹۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *