آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

12

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه های ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

 

ردیف عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه

( ریال )

مدت ( ماه ) رشته و پایه محل تامین اعتبار
۱ شبکه داخلی مخابرات شهرک صنعتی گنبد ۲۹۱/۷۴۹/۸۰۵/۱ ۳ ارتباطات-۵ عمرانی (استانی)
۲ جداول هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی رامیان ۱۰۲/۶۲۴/۶۲۶ ۳ آب-۵ عمرانی (استانی)
۳ زیرسازی خیابانهای صنوف شهرک صنعتی گرگان ۱ ۹۴۱/۰۲۲/۷۶۴ ۳ راه و باند-۵ جاری ( داخلی )

 

۱ اين پروژه ها فاقد پيش پرداخت می باشند . از مبلغ هر پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار معادل ۱۰ درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود .

۲- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه : داشتن حداقل ۲ سال سابقه اجرايي و حداقل ۲ مورد انجام كار موضوع مناقصه .

۳- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ  یکشنبه مورخ   ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ الي

پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ در گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۱۲ پلاك ۱۳ – واحد امور قراردادها توزيع مي گردد .

۴- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۵زمان گشایش پاکات: ساعت ۳۰/۱۳ روز  یک شنبه مورخ  ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .

۶- زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ بازگشايي به مدت ۳ ماه می باشد .

۷- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و  پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۸- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه ، در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *