آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای شبكه توزيع گاز داخلي شهرك صنعتي راميان

123

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

۱- موضوع مناقصه : تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز داخلی شهرک صنعتی رامیان

۲- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۳- برآورد و مدت اولیه پيمان : مبلغ ۸۲۸/۱۵۳/۶۸۳/۲ ريال و به مدت ۶ ماه و براساس فهرست بهاءابنیه و خطوط لوله گاز شهری سال ۱۳۹۳

۴ مشخصات : تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز داخلی شهرک صنعتی رامیان

۵- محل تامین اعتبار : عمرانی.

۶ اين پروژه تا ۲۰ % داراي پيش پرداخت مي باشد . از مبلغ هر پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار معادل ۱۰ درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود .

۷- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه : داشتن حداقل ۲ سال سابقه اجرايي و حداقل ۲ مورد انجام كار موضوع مناقصه .

۸- رشته و پایه مورد نظر : تاسیسات و تجهیزات-پایه ۵

۹- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ پنجشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۳ الي

پنج شنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ در گرگان  خیابان ولیعصر  عدالت ۱۲  پلاك ۱۳ – واحد امور قراردادها توزيع مي گردد .

۱۰- مدارک مورد نیاز : معرفی نامه معتبر و مجوز تاييد صلاحيت .

۱۱- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

الف- به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۲۰۰۸بانک ملی شعبه مرکزی گرگان  به نشانی گرگان میدان وحدت و یا ضمانتنامه بانکی بنفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمائید . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۲- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۱۳- زمان گشایش پاکات : ساعت ۳۰/۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .

۱۴- زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ بازگشايي به مدت ۳ ماه می باشد .

۱۵- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه ، در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

– نشانی سایت ملی مناقصات : HTTP://iets.mporg.ir

– نشانی سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان : www.golestaniec.ir

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی يك مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *