آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

2

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

۱- موضوع مناقصه : اجرای خدمات نگهداری ،بهره برداری و راهبري تصفيه خانه فاضلاب شهركها ونواحي صنعتي استان گلستان

۲- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۳- برآورد و مدت اولیه پيمان : مبلغ خالص برآورد مبلغ ۷۴۹/۷۶۶/۷۳۱/۳ ريال و به مدت ۱۲ ماه

۴ مشخصات : اجرای خدمات نگهداری ،بهره برداری و راهبري ۴ تصفيه خانه فاضلاب در شهركها و۲تصفيه خانه فاضلاب درنواحي صنعتي استان

۵- محل تامین اعتبار : داخلي

۶ از مبلغ هر پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار معادل ۱۰ درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود .

۷- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه : داشتن حداقل ۲ سال سابقه اجرايي و حداقل ۲ مورد انجام كار موضوع مناقصه .

۸- رشته و پایه مورد نظر :  آب یا تاسيسات وتجهيزات  پايه ۵

۹- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ یک شنبه مورخ۱۴/۰۴/۹۴  الي  یک شنبه مورخ ۲۱/۰۴/۹۴ در گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۱۲ پلاك ۱۳ – واحد امور قراردادها توزيع مي گردد .

۱۰- مدارک مورد نیاز : معرفی نامه معتبر و  مجوز تاييد صلاحيت .

۱۱- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

الف- به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۲۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نشانی گرگان میدان وحدت و یا ضمانتنامه بانکی بنفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمائید . به پیشنهادهای فاقد سپرده  ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۲- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ ۱/۰۵/۹۴ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۱۳- زمان گشایش پاکات الف وب (مرحله اول): ساعت ۱۳ روز  شنبه  مورخ ۳/۰۵/۹۴ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .

۱۴- زمان گشایش پاکت ج (مرحله دوم): ساعت ۱۳ روز یک شنبه  مورخ ۴/۰۵/۹۴ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .

۱۵- زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ بازگشايي به مدت ۳ ماه می باشد .

۱۶- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و  پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه ، در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

                                                 – نشانی سایت ملی مناقصات : HTTP://iets.mporg.ir

                            – نشانی سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان : www.golestaniec.ir

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *