آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

2

 شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید/۲۸/۳۰/۷/۹۴

ردیف شرح پروژه برآورد اولیه

(ریال)

مدت پیمان

(ماه)

رشته و پایه

مورد نظر

محل اجرا مبلغ تضمین

(ریال)

۱ تهیه اقلام و اجرای فاز دوم شبکه توزیع آب شهرک صنعتی اترک ۷۸۵/۸۱۴/۶۳۷/۷ ۶ آب – پایه ۵ شهرک صنعتی اترک ۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۲ زیرسازی و خیابان کشی شهرک صنعتی اترک ۵۵۹/۷۱۸/۶۹۴/۱۱ ۷ راه – پایه ۵ شهرک صنعتی اترک ۰۰۰/۰۰۰/۴۲

 

۱- محل تامین اعتبار : عمرانی

۲- این پروژه ها تا ۲۰ % درصد دارای پیش پرداخت می باشد. از مبلغ هر پرداخت صورت وضعیت به پیمانکار معادل ۱۰% بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود .

۳- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه داشتن حداقل ۲ سال سابقه اجرایی و حداقل دو مورد انجام کار موضوع مناقصه .

۴- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :

اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از روز شنبه مورخ ۷/۹/۹۴ الی پنج شنبه مورخ ۱۲/۹/۹۴ در گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت ۱۲ – پلاک ۱۳ واحد امور قراردادها توزیع می گردد .

۵- مدارک مورد نیاز : معرفی نامه معتبر و مجوز تایید صلاحیت پیمانکاری

۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان در مناقصه می توانند مبلغ تضمین را بصورت فیش واریز نقدی به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۲۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی گرگان – به نشانی ؛ گرگان – میدان وحدت و یا ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار تسلیم نمایند . به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۷- مهلت و تحویل پیشنهاد ؛ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۲/۹/۹۴ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۸- زمان گشایش پاکات ؛ ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۲۳/۹/۹۴ در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان

۹- زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران ؛ از تاریخ بازگشایی به مدت سه ماه می باشد .

۱۰- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

                                 نشانی سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir

                    نشانی سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان www.golestaniec.ir

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *