آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی( شناسایی پیمانکار ) موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۵/۳۱۵۴/۱۰۰

download

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان  در نظر دارد پروژه‌های جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع هر یک از مناقصه‌های مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران  موجود  در سایت شرکت به نشانی WWW.GIEC.IR   را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، مطابق برنامه زمان بندی به شرح ذیل به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان تحویل نمایند.

ردیف موضوع محل اجرا مدت حجم عملیات برآورد تقریبی پروژه
۱ کنترل طراحی و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و بهره برداری مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا ۲۶ ماه ( ۱۲ ماه ساخت+۱۴ ماه راهبری و نگهداری ) ۶۰۰ متر مکعب در روز ۲۰ میلیارد ریال
۲ کنترل طراحی و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و بهره برداری مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مینودشت ۲۶ ماه ( ۱۲ ماه ساخت+۱۴ ماه راهبری و نگهداری ) ۴۰۰ متر مکعب در روز ۱۵ میلیارد ریال
۳ کنترل طراحی و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و بهره برداری مدول دوم  تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندرگز ۲۶ ماه ( ۱۲ ماه ساخت+۱۴ ماه راهبری و نگهداری ) ۳۰۰ متر مکعب در روز ۱۵ میلیارد ریال

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی ملی

رشته مورد نظر برای اجرای پروژه‌: بصورت توام دارای حداقل پایه ۵ رشته آب ( شبکه های آب و فاضلاب ) و حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات تجهیزات پایه ۵

شماره تلفن تماس در ساعات اداری: ۰۱۷۳۲۳۶۰۰۱۵

اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران در ساعتهاي اداري از تاريخ دوشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ الي شنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ توزيع مي‌گردد.

آخرين مهلت تسليم اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ مي باشد .

تمام اسناد ارزیابی کیفی در روز یکشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۰ در محل شرکت دركميسيون بـاز وخوانده مي‌شود .

تذکرات مهم:

– تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و … مربوطه به صورت کپی برابر اصل ( مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

– نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

– ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

– پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصات به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج اطلاع‌رسانی خواهدشد .

اسناد استعلام ارزیابی کیفی نیز در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج و قابل مشاهده میباشد.

اسناد واگذاری تصفیه خانه فاضلاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *