آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

12

شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان را از طریق مناقصه عمومی   یک مرحله‌ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

۱- موضوع مناقصه :  احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان

۲- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۳- برآورد و مدت اولیه پيمان : مبلغ   ۰۵۲/۵۱۷/۸۰۶/۵ ریال و به مدت ۱۲ ماه  و براساس فهرست  بهاء آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵

۴ مشخصات : احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی

۵- محل تامین اعتبار : جاری

۶ اين پروژه داراي پيش پرداخت نمي باشد . از مبلغ هر پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار معادل ۱۰ درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود .

۷- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه : داشتن حداقل ۲ سال سابقه اجرايي و حداقل ۲ مورد انجام كار موضوع مناقصه .

۸- رشته و پایه مورد نظر :  کشاورزی پایه ۵ و ارائه گواهینامه صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۹- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاريخ  پنجشنبه مورخ   ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ الي

پنج شنبه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ در گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۱۲ پلاك ۱۳ – واحد امور قراردادها توزيع مي گردد .

۱۰- مدارک مورد نیاز : معرفی نامه معتبر و  مجوز تاييد صلاحيت .

۱۱- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

الف- به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۵ ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۳۰۰۶ بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نشانی گرگان میدان وحدت و یا ضمانتنامه بانکی بنفع کارفرما تهیه و همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمائید . به پیشنهادهای فاقد سپرده  ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۲- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان .

۱۳- زمان گشایش پاکات: ساعت ۳۰/۱۳ روز  سه شنبه مورخ  ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان .

۱۴- زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ بازگشايي به مدت ۳ ماه می باشد .

۱۵- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و  پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۶- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه ، در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

                                                 – نشانی سایت ملی مناقصات : HTTP://iets.mporg.ir

                            – نشانی سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان : www.giec.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *