آگـهي مناقصه عمـومي یک مرحلـه اي

2

شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد .

 • موضوع مناقصه : تأمين نيروهاي خدماتي و پشتيباني .
 • نام دستگاه مناقصه گزار : شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان .
 • برآورد و مدت اوليه پيمان : مبلغ ۹۹۶/۹۲۶/۵۴۶/۸ ريال (برآورد بدون كسورات قانوني مي باشد) و به مدت ۱۲ ماه .
 • محل تامين اعتبار : داخلي .
 • مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از روز یکشنبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ الي یک شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ در گرگان – خيابان وليعصر – عدالت۱۲- پلاك ۱۳- واحد رفاه و كارگزيني توزيع مي گردد.
 • مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
 • الف- ميزان۰۰۰/۵۰۰/۳۲ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريز نقدي به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۳۰۰۶ بانك ملي شعبه مركزي گرگان – به نشاني گرگان ميدان وحدت و يا ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما تهيه و همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمائيد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي وخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ دبيرخانه شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان .
 • زمان گشايش پاكات : ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۴ در محل شركت شهركهاي صنعتي گلستان.
 • زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه گران : از تاريخ تحويل به مدت ۳ ماه مي باشد.
 • به پيشنهاد هاي فاقد مهر و امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ارائه تأييد صلاحيت در سال ۹۴ و همچنين كد فعاليت تأييد صلاحيت شده (۱= حمل و نقل ، ۴= خدمات عمومي ، ۵= باغباني و فضاي سبز ، ۶= امور تاسيسات ، ۷= چاپ و تكثير ) از سوي اداره كل كار و رفاه و اجتماعي استان گلستان الزامي مي باشد .
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه ، در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
 • نشاني سايت ملي مناقصات : HTTP://iets.mporg.ir
 • نشاني سايت شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان : www.golestaniec.ir
 • ۸۹۴/۸/۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *